صدور پروانه های ساختمانی در سال جاری 13.8 درصد کاهش یافته است!

در بهار امسال، 11 هزار و 55 واحد مسکونی در تهران پروانه ساخت گرفته اند که این آمار نشان دهنده ی کاهش ساخت و ساز به نسبت سال گذشته بوده است.

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساختمانی که دارای پروانه ساخت بوده ، حدود 7.9 واحد است.

همچنین، مجموع مساحت زیربنا در پروانه های ساختی که از طرف شهرداری تهران در سال 1400 صادر شده است، بیشتر از 284 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته کاهش چشم گیر 11.4 درصدی داشته است.

آمارها در کل کشور نشان می دهد که 103.410 واحد مسکونی در پروانه های صادر شده جهت احداث ساختمان از طرف شهرداری کشور پیش بینی شده است که در قیاس با زمستان 99، حدود 24.6 کاهش داشته است. متوسط تعداد واحدهای مسکونی برای هر پروانه ی ساخت صادر شده از سوی شهرداری، 3 واحد بوده است. هم چنین متوسط مساحت بنا، 591 متر بوده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.