آیا شرکت های ترکی و چینی برای ساخت پروژه مسکن ملی، توافق کرده اند؟

مذاکراتی در رابطه با ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با شرکت های خارجی صورت گرفته است و در این رابطه، احمد مالی، عضو شورای عالی مسکن، چنین توضیح داد: بر اساس قانون برای ساخت مسکن ملی باید از نیروهای داخلی و ظرفیت خود استفاده کنیم و نمی توان به هیچ وجه از آن عدول کرد. سیاست های کلی کشور نیز به این صورت است که اجازه استفاده از ظرفیت خارجی ها را نخواهد داد.

اما، برای انتقال تکنولوژی، این اجازه داده شده است که برای قسمت کوچکی از پروژه به اندازه 10 درصد، از ظرفیت خارجی ها استفاده کنیم. با چند شرکت چینی، ترکی و یک شرکت اروپایی در این رابطه وارد مذاکره شده ایم.

این عضو شورای عالی مسکن با توجه به موضوع قیمت تمام شده مسکن چنین گفت: در موضوع صحبت و مذاکره با شرکت های خارجی، در مورد صنعتی سازی و قیمت تمام شده صحبت های زیادی صورت گرفته است. چرا که اهمیت قیمت تمام شده پروژه، برای ما اهمیت خیلی زیادی دارد.

وی در ادامه افزود: انتظار دولت بیشتر از قیمت، به استفاده از تولید داخل است. سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن برای هر متر مربع 5.5 میلیون تومان را پیشنهاد کرده اند اما انتظار ما عددی پایین تر از این ها بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.