اولین برگه های مالیاتی برای خانه های خالی صادر شد

سال هاست که مسئله ی مالیات بر خانه های خالی در مجلس و دولت بررسی می شود اما معاون وزیر راه و شهرسازی، بلاخره با بیان این که 28 دی ماه، مرحله ی اول آمار خانه های خالی شهر تهران را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل خواهیم داد، تکلیف این ماجرا را روشن کرد.

وی افزود: هفته اول بهمن، زمانی است که اولین برگه مالیاتی برای مالکین خانه های خالی تهران صادر خواهد شد.

همین اقدام باعث می شود که خانه های خالی بیشتری برای اجاره عرضه شوند و به این ترتیب راهکار میان مدت و کوتاه مدت خوبی برای سامان بخشی به بازار اجاره ی مسکن در شهر بزرگ تهران خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.